plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 פרקליטות המדמנה 
 
 
 
פרקליטות המדמנה
 
Дата : Mon, 08 Feb 2010 09:00:00 GMT
Источник : HALEMO::דואר חשמלי
Полный текст : http://halemo.net/edoar/0111/0001.html

אחד התפקידים של הפרקליטות בכל מדינה מערבית דמוקרטית היא להביא עבריינים לדין. במקביל, על הפרקליט מוטלות חובות שונות בכובעו כקצין בית המשפט. אחת מהן היא לאפשר לנאשמים הליך משפטי הוגן. אלא שבפרקליטות המ... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи